top of page
Rename Sheet icon.png

Rename sheet.

Mô tả

Công cụ giúp người dùng đổi tên Nhiều trang tính bằng cách thêm bộ quy tắc hoặc chỉnh sửa trực tiếp trong ngăn Xem trước.

Rename Sheet 1.png

Trong Revit >> CÔNG CỤ BIM | Ruy băng TBF trong bảng CHUNG:

Rename Sheet - View 1-1.png

Nếu bạn chọn trang tính trước khi chạy công cụ: biểu mẫu sẽ hiển thị các trang tính hiện tại trước tiên

Rename Sheet - Check All.png

Kiểm tra tất cả các Trang tính

Rename Sheet - Check None.png

Không kiểm tra

Rename Sheet - Expand All.png

Mở rộng tất cả các trang tính

Rename Sheet - Collapse All.png

Thu gọn tất cả các trang tính

Rename Sheet - Show Checked.png
Rename Sheet - Reset.png

Trạng thái của các trang được hiển thị: Hiển thị tất cả / Chỉ hiển thị các trang đã chọn

Rename Sheet - View 1-2.png

Rule options: 

Chọn nếu quy tắc sẽ được áp dụng cho Số trang hoặc Tên trang trước khi thêm bất kỳ quy tắc nào

Numbering - Tạo chuỗi đánh số bắt đầu bằng số được liệt kê trên chỉ mục bắt đầu Người dùng cũng có thể thêm Tiền tố và / hoặc hậu tố cho trình tự đánh số bằng cách đặt các ký tự trong hộp văn bản Tiền tố và / hoặc Hậu tố.

 • Chỉ mục bắt đầu: nơi đánh số được chèn vào. 0 nếu người dùng muốn đặt nó ngay từ đầu (sẽ được thay thế bằng Tiền tố)

 • Số chiều dài: đây là số chữ số

 • Tiền tố / Hậu tố

 • Hậu tố

Insert - Đặt một ký tự / văn bản ở vị trí xác định của Tên Trang tính / Số Trang tính (đầu, cuối hoặc ở giữa văn bản)

 • Chèn văn bản

 • Chèn chỉ mục: Bắt đầu, kết thúc hoặc tại bất kỳ chỉ mục nào

Convert Case - Thay đổi 'Chữ cái' của toàn bộ văn bản của Tên Trang tính / Số Trang tính theo tùy chọn đã chọn. (Định dạng chữ cái như được hiển thị trên tùy chọn văn bản)

 • UPPERCASE  (Chữ viết hoa)

 • Lower case (Chữ thường)

 • Proper Case ( Viết hoa chữ đầu)

 • Sentence case ( Đoạn văn)

Find and Replace -  Tìm kiếm văn bản (Phân biệt chữ hoa chữ thường) trong Tên Trang tính / Số Trang tính và thay thế nó bằng văn bản được chỉ định mới. Để trống hộp Văn bản 'Thay thế Văn bản' để xóa văn bản được tìm kiếm.

 • Text Find (Tìm Văn Bản)

 • Text Replace: can be blank (Thay thế văn bản: Có thể để trống)

Rename Sheet - View 2.png

Khi người dùng nhấp vào nút 'Show rule', một biểu mẫu chứa tất cả 'quy tắc đã thêm' sẽ được hiển thị.

Bin

Bạn có thể delete rule/s (xóa) bằng cách nhấn vào ‘Trash icon’

Người dùng có thể lưu cài đặt và tải lại để sử dụng trong tương lai hoặc chuyển mẫu.

Lưu: Nếu ngăn xem trước không cập nhật từ tệp .json đã tải, hãy bấm quy tắc cập nhật để làm mới ngăn xem trước.

bottom of page