top of page

Năm 2017 | Thành viên của tháng.

Tháng một

Quỳnh Hồ

Thiết kế trình quản lý BIM I

tháng Bảy

Nhung Hoang

BIM Modeler I

Tháng hai

Khoa Nguyen

BIM Modeler I

đáng kính trọng

Toàn Đoàn

Kỹ thuật viên Thông tin

tháng Ba

Hùng Đoàn

BIM Modeler I

tháng 9

Bình dương

Điều phối viên BIM I

tháng tư

Hùng Đoàn

BIM Modeler I

Tháng Mười

Nhựt Phạm

Điều phối viên BIM I

Có thể

Tuyền Nguyễn

BIM Modeler I

tháng Mười Một

Mai Đào

Kế toán viên

tháng Sáu

Ngân Dương

Quản trị văn phòng

tháng 12

Duy Le

Giám đốc thiết kế cấp cao

bottom of page